مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان - نماد: غگلستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/03/06 درمحل  ميدان بسيج، بلوار پگاه، ابتداي جاده هزار پيچ، شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران (کمتر از 5 درصد)700 %
شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس (سهامي خاص)10000 %
شرکت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص)10000 %
شرکت آتيه پگاه (سهامي خاص)10000 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه لرستان (سهامي خاص)15000 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان (سهامي خاص )15000 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامي خاص )15000 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان( سهامي خاص)15000 %
شرکت صنايع شير ايران (سهامي خاص )9541493179.51 %
جمع9542400179.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي کارگر مطلق  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روح اله خواجه تراب  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا زينلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرنوش امجدي گلپايگاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت شير پاستوريزه پگاه لرستان ( سهامي خاص )4068اصلیمحمدرضا سهرايي2269364899عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامي خاص)5420اصلیحميد غفوريان0938759566عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان(سهامي خاص)5557اصلیمهرنوش امجدي گلپايگاني1219336467نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص)4819اصلیمهناز خدايي جوپاري0055855441عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس (سهامي خاص)10530278417اصلیروح اله خواجه تراب6249607587رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲,۶۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۱,۳۲۵
تعدیلات سنواتی
(۲,۱۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۹,۱۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳,۱۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۵,۸۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۵,۸۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۷,۸۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۱۲۰,۰۰۰
آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حساب گستر پويا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 24,000,000 28,800,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,100 1,200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.