icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
آ.س.پ
سرمایه ثبت شده:
800,000
نماد:
آ س پ( ثاسپ )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701054
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره آ.س.پ

1. ترازنامه شرکت آ.س.پ (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي وحسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. مبلغ 8.483 ميليون ريال از سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري بقرار مندرج در يادداشت شماره 4 شامل مبلغ 6.805 ميليون ريال بدهي شرکت صنايع بامداد چوب زنجان (پيمانکار ساخت درب) و مبلغ 1.975 ميليون ريال بدهي سازمان زندان‌ها (پروژه حسن‌آباد) ميباشد. به شرح يادداشت‌هاي شماره 3-2-1-4 و 5-2-30 توضيحي، شرکت جهت وصول مطالبات از پيمانکار فوق و سازمان مذکور به منظور فسخ قرارداد با شرکت، اقدام به طرح دعوي نموده که پرونده اين دعاوي در جريان رسيدگي بوده، ضمن اينکه عليرغم محکوميت قبلي پيمانکار و همچنين صدور راي هيات داوري درخصوص ادعاي سازمان ياد شده به نفع شرکت، مطالبات مزبور تا تاريخ اين گزارش بحيطه وصول در نيامده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول بابت موارد فوق ضروري بوده، ليکن تعيين تعديلات لازم از اين بابت بر صورتهاي مالي موکول به اتمام رسيدگي و قطعيت آراي صادره توسط مراجع قضائي ذيربط ميباشد.
4. بقرار مندرج در يادداشت شماره 14 توضيحي جهت عملکرد سال 1394 بر اساس برگ تشخيص صادره، مبلغ 17،351 ميليون ريال ماليات، مازاد بر رقم ابرازي، مطالبه گرديده که مراتب مورد اعتراض واقع شده و پرونده‌هاي مربوطه در هيات هاي حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي بوده، ضمن اينکه جهت مابه‌التفاوت ذخيره محاسبه نشده است. ضمنا براي عملکرد هاي سال مالي 1395 و دوره مالي مورد گزارش شرکت مذکور، بر اساس مباني قانوني و اعمال معافيت‌هاي مالياتي، ذخيره ماليات در حسابها منظور گرديده است. با توجه به مراتب مذکور و نظر به روند تشخيص و رسيدگي‌هاي انجام شده، احتساب ذخيره بابت موارد مذکور ضرورت داشته ليکن تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اعلام‌نظر مقامات مالياتي مي‌باشد.
6. به شرح يادداشت‌هاي شماره 1-2-7 و 2-2-7 توضيحي، به دليل عدم اجراي تعهدات شريک، عمليات اجرائي پروژه‌هاي مشارکتي پاسارگاد (از اواسط سال مالي قبل) و 440 واحدي مسکوني شهريار متوقف گرديده و اقدامات حقوقي عليه شريک جهت تعيين تکليف نحوه ادامه عمليات اجرايي آنها در جريان رسيدگي مي‌باشد. با توجه به مراتب فوق، حصول اطمينان از بازيافت مخارج انجام شده پروژه‌هاي ياد شده، موکول به توافقات آتي با شرکاي ذيربط براساس آراي صادره مرجع قضائي خواهد بود.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1395 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 22 آبان ماه 1395آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "تعديل نشده" اظهار شده است.
8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-8- افشاي تغيير بااهميت در پيش‌بيني عملکرد طبق تبصره ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان مذکور. 2-8- پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

16اردیبهشت1396
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Abdol Hossein Farzan [Sign] 1396/02/30 17:10:28
مدير موسسه دايا رهيافت Ali Amani [Sign]8000831396/02/30 17:13:40