مشخصات
امضا کنندگان: [ Seyed Mohammad Abbaszadegan [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه تجارت نو - نماد: بنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/03/17 درمحل  تهران ، خيابان طالقاني ، روبروي بنياد شهيد ، ساختمان مديريت امور اعتباري بانک تجارت سالن همايش هاي غدير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
احسان مرادي1000000 %
شرکت سرمايه گذاري سامان ايرانيان 17445790.07 %
شرکت بيمه پاسارگاد20000000.08 %
موسسه صندوق رفاه و تامين آتيه کارکنان پست بانک 1500000006 %
شرکت بين المللي عمران رضوي25000000010 %
شرکت پست بانک 25000000010 %
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان 50000000020 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 50000000020 %
ساير79873830331.95 %
جمع245258288298.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احسان مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد جعفر علوي معلم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزين اسلاميه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد عباس زادگان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري ايرانيان 203772سهامی خاصاصلیسيد محمد عباس زادگان2291118994عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
گسترش نفت و گاز پارسيان302496سهامی خاصاصلیمنصور کنعاني اميري2063472610نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
تدبيرگران فرداي اميد408105سهامی خاصاصلیفرزين کريمي 0046757899عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
پست بانک ايران 126785سهامی عاماصلیداود کريمي 3340908311عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
احسان مرادي1288950421اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۴۰,۳۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۴۰,۳۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۲,۰۱۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۴,۰۳۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۴,۲۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴,۲۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۴۰
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,500,000 12,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 3,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
کليه معاملات موضوع ماده 129قانون تجارت به شرح مندرج در صورتهاي مالي و گزارش بازرس قانوني مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت .