icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
جوي گستر نفت
سرمایه ثبت شده:
42,085
نماد:
ونفت10
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام جوي گستر نفت

1. صورتهاي مالي شرکت جوي گستر نفت (سهامي خاص) شامل ترازنامه در تاريخ 29 اسفند ماه 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرفصل دريافتني هاي تجاري (يادداشت توضيحي 5) به شرح ذيل مي باشد: 1-4- تتمه مطالبات از شرکت آب و فاضلاب استان البرز به مبلغ 3 ميليارد ريال در رابطه با فروش هاي سال هاي مالي گذشته بوده که علي رغم اقدامات انجام شده از جانب شرکت، تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول درنيامده است. با توجه به اينکه بر اساس تاييديه دريافتي از شرکت مذکور مانده مطالبات شرکت مورد رسيدگي به مبلغ 2/9 ميليارد ريال کمتر اعلام شده است، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم بر صورت هاي مالي مورد گزارش در اين زمينه، موکول به دستيابي به اطلاعات تکميلي مي باشد. 2-4- مانده اسناد دريافتني تجاري به مبلغ 5/1 ميليارد ريال، تماما در رابطه با فروش هاي صورت پذيرفته به آقايان اسحاق کشاورز، اسحاق عارفي و امير اسدپور طي سال مالي مورد گزارش بوده که در سررسيدهاي مقرر برگشت شده و به حيطه وصول در نيامده اند. هر چند اقدامات حقوقي انجام شده از جانب شرکت در رابطه با بخشي از اسناد دريافتني مذکور، منجر به صدور حکم محکوميت نامبردگان از سوي مراجع قضائي شده است، ليکن تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم بر صورت هاي مالي مورد گزارش، موکول به دستيابي به اطلاعات تکميلي در اين رابطه مي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت جوي گستر نفت (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

6. دفاتر شرکت در رابطه با ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از جانب سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته، ليکن نتايج آن تا تاريخ اين گزارش به شرکت ابلاغ نشده است. اتخاذ تدابير مورد لزوم به منظور تعيين تکليف نهايي مورد مذکور مورد تاکيد مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است .
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

05اردیبهشت1397
موسسه حسابرسي انديشمند تدبير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه انديشمند تدبير Amirhosein Seyed Salehi [Sign]8004061397/03/12 18:10:09
مدير موسسه انديشمند تدبير Fatholah Fatemieh [Sign]8312041397/03/12 18:26:33