مشخصات
امضا کنندگان: [ Karimagha Hashempour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت معدني دماوند - نماد: کدما

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/04/05  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/01/21 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارسشرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808محمد رنج بر رحمانيمحمد رنج بر رحماني0081780745عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناشرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900امير محمد مشرفامير محمد مشرف1740077008عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983محسن لکسعيد کاظمي دينه رودي0082380503عضو هیئت مدیرهموظف ليسانس
شرکت فولاد شرق کاوهشرکت فولاد شرق کاوه215422داود ابراهيم زادهسيد محمود فاطمي عقدا4449350758رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
فن آوران ساميکفن آوران ساميک45645156کريم آقا هاشم پورکريم آقا هاشم پور0050548700نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس