مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت رادياتور ايران - نماد: ختور
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 589410در تاریخ 1398/09/12 به استحضار می رساند در خصوص حسابرسي بيمه سال 89 الي 93 شرکت تينا صنعت مبدل (شرکت تابعه شرکت رادياتور ايران )