مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/02/31 شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين - نماد: تيپيکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/06/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/06/21 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي رازي دانشگاه علوم پزشکي ايران ، سالن اصلي ، واقع در تهران - بزرگراه همت - جنب برج ميلاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10000 %
سرمايه گذاري سيمان تامين10000 %
سرمايه گذاري صدر تامين10000 %
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر707391432.44 %
شرکت توسعه و مديريت سرمايه صبا1714000005.91 %
سرمايه گذاري صبا تامين1994193616.88 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي (کمتر از 2درصد)2830173449.76 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي155819461453.73 %
جمع228277346278.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي آبانگاه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حميدرضا موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضواني فر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري تامين اجتماعي59435اصلیمحمد رضواني فر2830718291نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي مديريت بازرگاني
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين214880اصلیعليرضا تحسيري1281630241عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي سازه
سرمايه گذاري سيمان تامين4081اصلیمحمدرضا سعيدي6359572958عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت کسب و کار
سرمايه گذاري صدر تامين149634اصلیسيد طه هاشمي3090993651عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي پزشکي
سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیمحمدرضا شمس اردکاني4449557530رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي داروسازي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۰۰۴,۵۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۱۱۷,۱۵۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۱۱۷,۱۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۲۱۷,۱۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۲۲۱,۶۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۲۲۱,۶۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۳۲۱,۶۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۲,۹۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 19,000,000 21,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.