icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه دي
سرمایه ثبت شده:
2,500,000
نماد:
ودي( ذودي )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660351
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۳۹,۸۳۶ ۱۰۱,۲۸۳ (۶۱) بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱۷۷,۷۵۲ ۴۲۲,۷۶۹ (۵۸)
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۸۵۷,۵۷۹ ۸۲۰,۲۹۲ ۵ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۱۰۷,۰۰۶ ۶۵۱,۶۹۴ (۸۴)
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۲,۵۲۰,۱۵۷ ۲,۹۱۶,۶۲۵ (۱۴) سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۱,۵۴۵,۵۹۰ ۱,۰۳۳,۰۷۸ ۵۰
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۱۶۴,۸۸۲ ۲۷,۱۱۷ ۵۰۸ ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۸۱۰,۹۳۲ ۸۰۹,۶۸۶ ۰ سود سهام پرداختنی ۹,۵۷۸ ۱۲,۶۵۲ (۲۴)
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۹۹۱,۷۹۵ ۱,۰۹۰,۰۰۷ (۹) ذخاير حق بيمه ۲,۰۵۱,۸۶۴ ۲,۵۷۹,۱۸۷ (۲۰)
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۱,۰۴۵,۵۸۱ ۷۴۵,۳۹۰ ۴۰
مطالبات بلندمدت ۹۹,۲۴۸ ۷۱,۸۱۰ ۳۸ ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۱۰۸,۲۰۷ ۱۸,۰۱۶ ۵۰۱
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۴۱۹,۷۴۲ ۳۷۸,۴۵۱ ۱۱ سایر ذخایر فنی ۱۷۳,۲۶۳ ۱۵۹,۴۶۷ ۹
دارایی‌های ثابت مشهود ۴۸۲,۵۶۴ ۴۸۳,۹۲۲ ۰ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۶۵,۰۷۶ ۶۵,۲۴۵ ۰ حق بيمه سال‌های آتی ۹,۰۰۷ ۶,۵۸۳ ۳۷
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۰,۹۵۵ ۱۹,۰۹۶ ۱۰
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۵,۲۴۸,۸۰۳ ۵,۶۴۷,۹۳۲ (۷)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۳۵,۹۱۸ ۳۵,۹۱۸ ۰
اندوخته سرمایه ای ۰ ۰ --
سایر اندوخته‌ها ۴۱,۲۰۳ ۴۱,۲۰۳ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۱,۳۷۴,۱۱۳) (۱,۴۶۰,۶۱۵) (۶)
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۲۰۳,۰۰۸ ۱,۱۱۶,۵۰۶ ۸
جمع دارایی‌ها ۶,۴۵۱,۸۱۱ ۶,۷۶۴,۴۳۸ (۵) جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۶,۴۵۱,۸۱۱ ۶,۷۶۴,۴۳۸ (۵)