مشخصات
امضا کنندگان: [ Peyman Shah Ali [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت نفت سپاهان - نماد: شسپا(نفت سپاهان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1396/04/20 درمحل  سالن همايش بين المللي هتل المپيک به آدرس بزرگراه تهران – کرج ، ورودي اصلي ورزشگاه آزادي، جنب درب غربي ورزشگاه آزادي، هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري246452072.35 %
گروه توسعه مالي مهر آيندگان 252826322.41 %
ساير259808182.47 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا91131257886.79 %
جمع98722123594.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس بني شريف  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محسن موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهران خسروي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه پتروشيمي تابان فردا2307سهامی عاماصلیپيمان شاه علي0058797051عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
توسعه نفت و گاز نويد صباي جم1987سهامی خاصاصلیسيد جلال الدين سيدي کنجاني0045497141عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
توسعه نفت و گاز نويد صبا کارون1174سهامی خاصاصلیمحمد زالي0439654815عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
توسعه خدمات مديريت اهداف263475سهامی عاماصلیمحمد ابراهيمي0420167439نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
مجتمع نفت و گاز صبا جم کنگان469156سهامی خاصاصلیعباس بني شريف4620144797رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۲۹,۷۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۱۵,۴۲۵
تعدیلات سنواتی
(۶۷۲,۶۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۴۲,۸۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۸۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۵,۳۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۸۵,۰۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۸۵,۰۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۶۵,۰۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۱,۰۵۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   راده  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 16,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.