icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت تارابگين
سرمایه ثبت شده:
31,558
نماد:
ذوب2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تارابگين

1. صورتهاي مالي شرکت تارابگين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليـت تهيه صورتهـاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيأت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه ، الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صـورتهاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 15 و 1-1-13 منعکس است ، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1391 قطعي و تأديه گرديده است . نتيجه اعتراض شرکت به برگ تشخيص ماليات عملکرد سالهاي مالي 1392 و 1393 جمعا به مبلغ 695ر3 ميليون ريال تاکنون مشخص نشده و ذخيره کافي نيز از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است . جهت ماليات عملکرد دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1394 و سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي ذخيره در حسابها انعکاس يافته است . همچنين دفاتر شرکت از لحاظ رعايت قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1392 توسط اداره امور مالياتي مربوطه رسيدگي ، قطعي و تأديه شده ، ليکن دفاتر مالي سنوات مالي پس از آن مورد بررسي حوزه مربوطه قرار نگرفته است ، لذا ميزان کسر ذخيره مالياتي و نيز ماليات برارزش افزوده شرکت در خصوص موارد ياد شده منوط به رسيدگي و اظهارنظر مقامات مالياتي بوده و تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي امکان‌پذير نمي‌باشد .

5. به نظر اين مـؤسسه ، به استثناي آثار مـوارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مـالي ياد شده در بالا ، وضعيت مـالي شرکت تارابگين (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مـالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

6. تا تاريخ اين گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 15 فروردين 1395در موارد زير منجر به نتيجه نشده است : 1-6) فروش سرمايه گذاري انجام شده در شرکت تابان نيرو 2-6) منظور نمودن بدهيهاي شرکت تا پايان سال 1392 به حساب شرکت تکادو 3-6) پيگيري لازم در خصوص وصول مطالبات شرکت 4-6) پيگيري لازم در خصوص تعيين تکليف پروژه راکد سايت گازرساني 5-6) انتخاب و معرفي مسئول واحد مبارزه با پولشويي به مراجع ذيصلاح
7. مفاد مواد 240 اصلاحيه قانون تجارت و 75 اساسنامه مبني‌بر پرداخت سود سنوات قبل شرکت به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است .
8. حساب بانکي بانک صنعت و معدن شعبه شيخ بهايي راکد مي‌باشد که اقدام مؤثري براي تعيين تکليف آن‌ صورت نگرفته است .
9. با توجه به سررسيد شدن برخي از اسناد انتظامي ، پيگيريهاي لازم در خصوص عودت اسناد مزبور صورت نپذيرفته است .
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 به عنوان کليه معاملات مشمول مـاده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سـال مـالي مـورد گزارش انجام شده ودر پايان سال مالي توسط هيأت مديره شـرکت به اطلاع اين مـؤسسه رسـيده ، مـورد بـررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است . مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
11. گزارش هيأت مـديره ، مـوضوع مـاده 232 اصلاحيه قانون تجـارت ، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت تارابگين (سهامي خاص) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عـادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مـورد بررسي اين مـؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق ، نظر اين مـؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نشده است .
12. در رعايت مفاد ماده 33 دستورالعمل قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي و استانداردهاي حسابرسي ، به استثناي عدم ايجاد بستر و زيرساختهاي لازم جهت اجراي قانون مزبور ، اين مؤسسه در محدوده رسيدگي‌هاي خود به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد ، برخورد نکرده است .

01اسفند1395
موسسه امين تدبير بصير
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه امين تدبير بصير Farhad Navabakhsh [Sign]8312781396/04/15 15:51:06
مدير موسسه امين تدبير بصير Amirnaser Dokhani [Sign] 1396/04/15 16:01:53