مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بانک ملت - نماد: وبملت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/04/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/05/04 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
علي رستگارعلي رستگار4569308805فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت بازرگاني
حسن روستاحسن روستا6229883821فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت مالي بانکي
محمد بيگدليمحمد بيگدلي4372122691فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت دولتي
حميد تاجيک باغخواصحميد تاجيک باغخواص0493610499فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفدکتري مديريت بازرگاني
هادي اخلاقي فيض آثارهادي اخلاقي فيض آثار0943175224فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري علوم اقتصادي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
هادي اخلاقي فيض آثار