مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع مس شهيد باهنر - نماد: فباهنر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1391/04/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1391/10/18 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(شرکت سرمايه گذاري صنايع پترو شيميايي و شيميايي تامين)شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(شرکت سرمايه گذاري صنايع پترو شيميايي و شيميايي تامين)214880محمد علي بلوچيعبدا... شيرمحمدپورگرجاني1461343135عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس حسابداري
شرکت سرمايه گذاري صبا تأمينشرکت سرمايه گذاري صبا تأمين147960محمود شهراسبيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفليسانس مديريت بازرگاني
شرکت سرمايه گذاري صدر تأمينشرکت سرمايه گذاري صدر تأمين149634حسين ناجيمحمد جعفر صفويان1860991998نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي صنايع
شرکت خاک چيني ايرانشرکت خاک چيني ايران4662محمد ذوعلم عباس رستمي2649217030عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس MBA
شرکت معدني املاح ايرانشرکت معدني املاح ايران52267محمد نبي نوريفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس خاک شناسي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
عباس رستمي