ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به همراه اظهارنظر بازرس قانوني1398/10/17 11:24
  بيانيه ثبت سهام ناشي از افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي1398/10/17 11:26