ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت پرميت(سهامي عام)1396/03/22 13:43
  صورت ريز سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1396/03/17 شرکت پرميت (سهامي عام)1396/03/22 13:44