ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم 1399/08/29 12:50
  صفحه 1و2 مذاکرات مجمع 1399/08/29 12:59
  صفحه 3 صورت مذاکرات مجمع 1399/08/29 13:0