ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1398/12/291399/04/12 9:43
  صورت خلاصه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1398/12/291399/04/12 9:44
  فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع مورخ 1399/04/071399/04/12 9:45