ضمائم

گزارش پیوست در اجرای تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 خرداد ماه 1387 (اصلاحی مورخ 1393/04/01 و 1395/06/07 ) انتشار یافته و انتشار آن در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) این سازمان به معنی بررسی، کنترل و تایید صحت اطلاعات مذکور نمی باشد،بدیهی است کلیه مسئولیت های حقوقی و قانونی ناشی از نقص یا عدم صحت اطلاعات ارائه شده حسب مورد برعهده مدیرعامل، اعضا هئیت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت بوده است و سازمان بورس مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 شرحتاریخ افزوده شدن
   1398/04/18 17:4