ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  زمانبندي پرداخت سود سهام شرکت پالايش نفت تبريز براي عملکرد سال مالي منتهي به 1395/12/301396/04/25 18:35