ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  مشروح مذاکرات جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به ‎1397/12/291398/04/24 10:11
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1397/12/291398/04/24 10:13
  تاييديه حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل1398/04/24 10:15
  ليست سهامداران حقوقي1398/04/24 15:34
  ليست سهامداران حقيقي1398/04/24 15:40