ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1397/12/291398/04/17 10:17
  صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 و ليست سهامداران1398/04/17 10:20
  نامه قبولي بازرس قانوني1398/04/17 10:22
  نامه قبولي بازرس علي البدل1398/04/17 10:23