ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به ‎1398/12/291399/05/04 14:13
  تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به ‎1398/12/291399/05/04 14:14
  تاييديه حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل1399/05/04 17:31