ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت پتروشيمي تبريز سال مالي901392/05/21 17:1
  نامه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي1392/05/21 17:14
  شفاف سازي1392/05/21 19:44