ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش تعداد و درصد حاضرين در مجمع1399/05/01 19:23
  قبولي سمت توسط بازرس قانوني و حسابرس مستقل1399/05/01 19:25
  قبولي سمت توسط بازرس علي البدل 1399/05/01 19:26
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 1398/12/291399/05/01 19:27