ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به همراه اظهارنظر بازرس قانوني1398/06/17 14:36
  بيانيه ثبت-اصلاح شده1398/07/24 12:9