ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورت مالي شرکت پارس بهين پالايش نفت قشم-99.04.311399/07/19 7:42