ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش هيات مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به انضمام اظهار نظر بازرس قانوني نسبت به آن 1399/08/21 17:39
  پيوست 7-بيانيه ثبت افزايش سرمايه با اصلاح جدول مربوطه 1399/10/07 23:37