ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  تاييديه حسابرس در خصوص کارمزد و هزينه هاي فروش1399/09/24 14:44
  مبلغ و هزينه هاي فروش حق تقدم هاي استفاده نشده1399/09/24 14:45
  نحوه پرداخت وجه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده1399/09/24 14:57