ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت تکادو-روزنامه رسمي1398/07/06 8:27
  آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت تکادو-سازمان ثبت1398/07/06 8:28