ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي 1398شرکت روغن نباتي گلناز1399/07/01 11:45
  صورتجلسه هيئت مديره1399/07/01 11:45
  نامه به سازمان بورس اوراق و بهادار1399/07/01 14:42
  اسناد خريد1399/07/01 11:45