ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  بيانيه ثبت افزايش سرمايه1399/02/30 14:26
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوقالعاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به همراه گزارش حسابرس1398/12/14 16:22