ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  توضيحات در خصوص مکاتبات با ناشر در خصوص آخرين وضعيت شرکت1399/08/21 10:59
  مکاتبه با ناشر 7 مهر ماه13991399/08/21 11:0
  پاسخ شرکت نورد و لوله اهواز 10 مهر ماه 13991399/08/21 11:1
  مکاتبه با ناشر 14 مهر ماه 13991399/08/21 11:2
  مکاتبه با ناشر 23 مهر ماه 13991399/08/21 11:3
  مکاتبه با ناشر 18 آبان ماه 13991399/08/21 11:3