ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مشروح مذاکرات1398/12/21 12:53
  صورت اسامي سهامداران حاضر درجلسه 1398/12/21 12:56
  قبولي بازرس اصلي وعلي البدل1398/12/21 12:58
  صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه1398/12/21 13:2