ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  تائيديه حسابرس هزينه هاي فروش حق تقدم هاي استفاده نشده1399/08/06 16:22
  اطلاعيه نتايج حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده1399/08/06 16:23
  اطلاعيه پرداخت مبلغ حق تقدم هاي استفاده نشده به سهامداران1399/08/06 16:23