ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتهاي مالي دوره مالي سه ماه منتهي 1399/03/31 صندوق سزمايه گذاري در ادراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(حسابرسي نشده)1399/04/28 17:52
  گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان دوره مالي 3 ماهه منتهي به تاريخ 31 خرداد ماه13991399/04/28 17:57