ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  موافقت سهامداران عمده با افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي و آورده نقدي1399/07/30 14:51
  صورتجلسه هيات مديره1399/07/30 14:59
  نامه صندوق رفاه و تامين آتيه1399/07/30 14:59
  نامه شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات1399/07/30 15:0
  نامه سازمان بورس1399/07/30 15:1
  مدارک مثبته در خصوص رويداد مورد نظر1399/07/30 15:15