ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  مصرف انرژي در سه ماهه 13921392/04/31 15:39
  جدول بهاي تمام شده 3ماهه واقعي 921392/04/31 15:40
  مفروضات مبناي پيش بيني توليدوفروش1392/04/31 15:45