ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحيان سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد1398/11/23 14:58
  مشروح مذاکرات صورتجلسه سال 98 مجمع1398/11/23 15:4