ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  دستورالعمل و شرايط شرکت در مزايده1398/06/10 14:44
  نشاني املاک مزايده اي و توضيحات1398/06/10 14:45
  متن آگهي روزنامه1398/06/10 14:47
  فرم خام1398/06/10 14:47
  فراخوان مرتبط با آن شامل آگهي روزنامه (اختياري)1398/06/10 16:4
  مصوبات برگزاري1398/06/10 14:49