ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتهاي مالي ميان دوره ايي حسابرسي شده منتهي به 1399/06/31 سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس1399/09/30 9:19