ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  ارسال اطلاعات صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در تاريخ 1396/08/101396/08/14 9:28
  ارسال اطلاعات فهرست اسامي سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده که در تاريخ 1396/08/10 برگزار گرديده بوده است.1396/08/14 9:31