ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  تصوير آگهي روزنامه رسمي تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1397/12/29 شرکت پتروشيمي خارک(سهامي عام)1398/06/26 8:35