ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومي فوق العاده 1399/10/081400/06/27 12:15
  صورتجلسه مجمع به همراه آگهي ثبت1400/06/27 12:19
  اعلاميه تبديل سهامي خاص به عام 1400/06/27 12:22