ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  جدول مصرف انرژي در سال 13911392/01/28 13:57
  جدول مفروضات توليد و فروش سال 13911392/01/28 13:58
  گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت فراوري مواد معدني ايران براي سال مالي منتهي به 30/12/1391 1392/01/31 19:6
  جدول بهاي تمام شده 13911392/02/01 9:27