ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش تفسيري مديريت1399/05/19 18:37
  يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي1399/05/19 18:37
  گزارش بهمراه صورتهاي مالي 981399/05/19 19:56