ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
   1399/07/09 14:10
  يادداشت معاملات با اشخاص وابسته(در اين پيوست جدول معاملات با اشخاص وابسته مطابق دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران تهيه و ضميمه گردد).1399/07/09 14:12