ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  ترازنامه 1398.09.301398/10/28 12:19
  صورت سود و زيان1398.09.301398/10/28 12:19
  صورت جريان وجوه نقد 1398.09.301398/10/28 12:19