ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  اسناد شرکت در مزايده (شامل رسيد پرداخت)1398/05/26 11:28
  مصوبه هيئت مديره شرکت در مزايده1398/05/26 11:28
  فراخوان مرتبط1398/05/26 11:28