ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه شرکت تکادو1398/06/11 8:45
  خلاصه مذاکرات مجمع درخصوص گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني1398/06/11 8:45
  قبولي سمت بازرس علي البدل1398/06/11 8:45
  قبولي سمت بازرس اصلي1398/06/11 8:45