ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  تاييديه حسابرس در خصوص کارمزد و هزينه هاي فروش1399/10/07 10:26
  مبلغ و هزينه هاي فروش حق تقدم هاي استفاده نشده1399/10/07 10:26
  نحوه پرداخت وجه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده1399/10/07 10:27