ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 1399/06/31 صندوق سرمايه گذاري شاخصي 30 شرکت بزرگ فيروزه(ETF) حسابرسي نشده1399/07/28 12:34